تبلیغات
سلام دوستان
می دونستید با گذاشتن این بنر ها تو بلاگتون چقدر ثواب می کنید؟؟؟


 
[تصویر:  3.gif]
کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/3.gif"  width="120" height="240" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>


[تصویر:  2.gif]
کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/2.gif"  width="120" height="240" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>

[تصویر:  1.jpg]

کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/1.jpg"  width="120" height="240" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>


[تصویر:  4.gif]

کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/4.gif"  width="468" height="60" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>


[تصویر:  5.jpg]

کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/5.jpg"  width="468" height="60" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>


[تصویر:  6.gif]
کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/6.gif"  width="468" height="60" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>

[تصویر:  mahak_chareity.png]
کد: 
<p align="center"><p align="center"><a href="http://mahak-charity.org/main/" target="_blank"><img border="1" src="http://sajad1377.persiangig.com/mahak/mahak_chareity.png"  width="164" height="77" alt="کمک به سازمان خیریه محک"></a></p>

منبع: blogers.ir